diumenge, 11 de novembre de 2007

Constitució de la societat mercantil “Seva Societat Municipal de Serveis S.L.U.”

Seva

ANUNCI APROVACIÓ DEFINITIVA

Anunci de l’Ajuntament de Seva, sobre constitució d’una societat.

El Ple de l’Ajuntament de Seva, en sessió de data 20 de setembre de 2007, adoptà els acords la part dispositiva dels quals és la següent:

Primer. - Desestimar les al·legacions presentades per part del Sr. Eduard Botey Puig en nom propi i del Grup Progrés Municipal - Independents de Seva d’acord amb el contingut de l’informe de Secretaria de data 6 de setembre de 2007.

Segon. - Aprovar definitivament la constitució de la societat mercantil “Seva Societat Municipal de Serveis S.L.U.”, amb un capital social de 6.000 EUR íntegrament subscrit i alliberat per aquest Ajuntament, per desenvolupar els serveis municipals de tipus lúdic, esportiu i recreatiu, així com d’explotació d’equipaments municipals, que actualment es presten a la població de Seva, ja establerts per l’Ajuntament.

Tercer. - Modificar la redacció del paràgraf segon de l’article 14 i el primer de l’article 16 als efectes de donar-los major claredat que queden redactats de la següent manera:

Article 14

Els 5 consellers designats entre els regidors de l’Ajuntament es nomenaran per períodes de quatre anys. Això no obstant, el seu mandat no podrà ser superior al del consistori, i cessarà amb ell. Els consellers podran ser reelegits una vegada finalitzat el seu mandat i per un termini igual, sense que el termini màxim del seu càrrec pugui superar el de dos mandats.

Els 4 consellers nomenats lliurement, en qualitat de vocals, es nomenaran pels següents períodes:

- En quant al primer mandat, des de la data d’acceptació del càrrec en l’acte de constitució de la societat fins al Ple ordinari que celebri l’Ajuntament immediatament anterior als 12 (dotze) mesos següents a la celebració de les properes eleccions municipals.

- En quant als mandats consecutius, des de la data de celebració del Ple ordinari on van ésser nomenats fins al Ple ordinari que celebri l’Ajuntament immediatament anterior als 12 (dotze) mesos següents a la celebració de les corresponents eleccions municipals.

Una vegada transcorregut aquest termini, cessaran automàticament, si bé seguiran en funcions fins a la celebració del següent Ple de la corporació, en el qual es nomenin els nous consellers, sense perjudici de que puguin resultar reelegits els que finalitzen el seu mandat per períodes d’igual duració.

Les vacants que es produeixin en el Consell d’Administració es cobriran per nomenament de la Junta General. En cas de que la vacant sigui un membre designat per la seva condició de regidor, es nomenarà un nou membre entre els regidors de l’Ajuntament de Seva. En qualsevol cas, en tot moment s’haurà de mantenir la composició del Consell d’Administració prevista en l’article anterior. El nomenament de membres per a cobrir vacants s’entendrà efectuat pel període pendent de complir per aquell la vacant del qual es cobreixi.

La pèrdua de la condició de conseller es produirà per mort o incapacitació per a l’exercici de les funcions, dimissió, pèrdua de la condició de regidor o de funcionari municipal si era condició pel seu nomenament, greu incompliment objectivament demostrable de les seves funcions de conseller, extinció del mandat o per cessament de la Junta General, sense perjudici d’aquelles altres que vinguin determinades normativament.

A més, els quatre consellers no regidors podran ésser separats del seu càrrec per acord del Ple de l’Ajuntament en qualsevol moment, acord que haurà d’ésser adoptat per majoria simple.

Article 16

El Consell d’Administració nomenarà d’entre els seus membres un president, càrrec que exercirà l’Alcalde, d’acord amb l’article 13 d’aquests estatuts, i un vice-president.

Així mateix, el Consell d’Administració nomenarà un Secretari, càrrec que no necessàriament haurà de recaure en un dels consellers, sinó que podrà ser ostentat per una persona que no pertanyi al Consell d’Administració. El Secretari serà el fedatari i assessorarà en matèria de funcionament intern del Consell. En el cas de que no tingui la condició de conseller, tindrà veu sense vot.

Quart. - Aprovar definitivament els Estatuts pels quals es regirà la societat esmentada i la relació de béns que se li adscriuen per al desenvolupament de les seves funcions, segons els documents adjunts en aquest acord.

Cinquè. - Autoritzar i disposar el crèdit de 6.000 EUR, amb càrrec a la partida corresponent del pressupost municipal vigent, per tal d’atendre les despeses de constitució de la societat esmentada i l’alliberament del seu capital social.

Sisè. - Facultar àmpliament l’alcalde d’aquest Ajuntament, per atorgar tots els documents públics i privats que siguin necessaris per executar els acords anteriors, inclosa la facultat de dur a terme les actuacions que siguin necessàries, fins a obtenir la inscripció de la societat al Registre Mercantil.

Setè. - Fer públics aquests acords mitjançant el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, del Butlletí Oficial de la Província i del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, així com la integritat dels Estatuts aprovats definitivament.

A continuació es publica el text íntegre dels Estatuts definitivament aprovats:

ESTATUTS SEVA SOCIETAT MUNICIPAL DE SERVEIS S.L.U.

Capítol I

Denominació, objecte, duració i domicili

Article 1

La societat es denomina «Seva Societat Municipal de Serveis SLU» i té la naturalesa de societat mercantil unipersonal de responsabilitat limitada amb capital íntegrament pertanyent a l’Ajuntament de Seva.

La societat es regirà pels preceptes d’aquests Estatuts, per les normes generals administratives que li siguin d’aplicació i per la Llei de societats de responsabilitat limitada

Article 2

Constitueix l’objecte social de la societat la consecució de les finalitats següents:

1) La promoció, explotació i utilització d’equipaments socials i comunitaris, la promoció econòmica al servei del ciutadà, la contractació, explotació de línies informàtiques d’alta velocitat tipus ADSL, i en general la gestió dels serveis municipals de tipus social, lúdic, esportiu i recreatiu prestats per l’Ajuntament de Seva.

2) Gestió de serveis i béns de titularitat municipal i l’exercici i desenvolupament d’activitats econòmiques que l’Ajuntament de Seva acordi que realitzi la societat municipal, de conformitat amb els reglaments, les ordenances, els plans, els programes i els acords que aprovin els òrgans competents de l’Ajuntament i els òrgans de govern de la Societat dins l’àmbit de llur competència i l’objecte social.

Article 3

La societat tindrà una duració indefinida. Les seves activitats començaran el dia d’atorgament de l’escriptura fundacional.

Article 4

La societat té el seu domicili a Seva, carrer de Dalt número 5.

El Consell d’Administració podrà traslladar el domicili social dintre del mateix terme municipal, així com crear i suprimir delegacions que el desenvolupament d’activitats de la societat aconselli.

Capítol II

Capital social

Article 5

El capital social és de 6.000,00 EUR, dividit en 600 participacions socials de 10,00 EUR cadascuna d’elles, completament subscrites i alliberades, i intransferibles del seu únic titular, l’Ajuntament de Seva.

Les participacions socials estan numerades de l’1 al 600, ambdós inclosos; són iguals, acumulables i indivisibles. No podran incorporar-se a títols negociables ni denominar-se accions.

Les participacions socials no es representaran en cap cas per títols especials, nominatius o al portador, ni s’expediran resguards acreditatius d’una o diverses participacions socials. L’únic títol de propietat serà l’escriptura fundacional i, en la resta de supòsits de modificació del capital social, els altres documents públics que puguin atorgar-se.

Capítol III

Òrgans de la societat

Article 6

La direcció i administració de la societat correspondrà als òrgans següents:

a) Junta General, les funcions de la qual seran exercides pel Ple de l’Ajuntament.

b) Consell d’Administració.

c) Gerència.

Secció 1. L’Ajuntament

Article 7

El Ple de l’Ajuntament de Seva exercirà les funcions de Junta General de la societat expressant mitjançant els seus acords les decisions del soci únic de la societat, en la forma i amb les atribucions i facultats que determinen les lleis i els presents Estatuts.

Article 8

El Ple de l’Ajuntament, en funcions de Junta General, es reunirà amb caràcter ordinari i obligatori com a mínim un cop l’any, dintre del primer semestre de cada exercici, per censurar la gestió social, aprovar els comptes anuals i l’informe de gestió de l’exercici anterior i resoldre el que sigui procedent sobre l’aplicació dels resultats.

La resta de Juntes Generals, degudament convocades a l’efecte, tindran caràcter d’extraordinàries, i es reuniran totes les vegades que s’estimi convenient per als interessos de la Societat.

Tant la Junta Ordinària com l’Extraordinària serà convocada pel President del Consell d’Administració, a instància d’aquest.

Article 9

La convocatòria, constitució, procediment, votacions i adopció d’acords i formació de la voluntat del soci únic (que sempre serà unitària) per part del Ple de l’Ajuntament, en funcions de Junta General, s’ajustarà a les disposicions administratives que li siguin aplicables.

Per a la resta de qüestions socials, seran aplicables les normes que regulen les societats de responsabilitat limitada.

Article 10

De cada reunió s’estendrà una acta, la qual serà aprovada en la següent sessió, i constarà en els termes que determini la legislació administrativa i mercantil, i s’inscriurà en el llibre d’actes del Ple de l’Ajuntament, amb la signatura del president i del secretari i en el llibre de les decisions del soci únic als efectes de l’article 127 de la Llei de societats de responsabilitat limitada, amb les formalitats corresponents.

Article 11

Actuaran com a president i secretari del Ple de l’Ajuntament, en funcions de Junta General, l’alcalde de Seva i el secretari de l’Ajuntament, respectivament, o les persones que els substitueixin d’acord amb la llei.

Article 12

Corresponen a la Junta General, a més de les facultats esmentades a l’article 8, les següents:

a) El nomenament i separació dels administradors, liquidadors, i, si s’escau, dels auditors de comptes, així com també l’exercici de l’acció social de responsabilitat contra qualsevol d’ells.

b) L’autorització als administradors per a l’exercici, per compte propi o d’altri, d’un gènere d’activitat igual, anàleg o complementari del que constitueixi l’objecte social.

c) La modificació dels Estatuts socials.

d) L’augment i la reducció del capital social.

e) La transformació, fusió i escissió de la societat.

f) La dissolució de la societat.

g) Aquells altres assumptes que per disposició legal o estatutària siguin competència de la Junta General o del soci únic.

A més, la Junta General podrà impartir instruccions a l’òrgan d’administració o sotmetre a autorització l’adopció pel dit òrgan de decisions o acords sobre determinats assumptes de gestió, sens perjudici del que estableix l’article 63 de la LSRL.

Secció 2. El Consell d’Administració

Article 13

El Consell d’Administració és l’òrgan d’administració, gestió i representació permanent de la societat.

Estarà format per nou membres, inclòs el seu President, que serà l’Alcalde de la corporació.

Els consellers seran designats lliurement pel Ple de l’Ajuntament, en els següents termes:

- 5 membres seran designats entre els regidors de l’Ajuntament.

- 4 membres, en qualitat de vocals, seran nomenats lliurement pel Ple de l’Ajuntament, a proposta de l’Alcaldia, en funció de la seva capacitació i de les característiques professionals.

Article 14

Els 5 consellers designats entre els regidors de l’Ajuntament es nomenaran per períodes de quatre anys. Això no obstant, el seu mandat no podrà ser superior al del consistori, i cessarà amb ell. Els consellers podran ser reelegits una vegada finalitzat el seu mandat i per un termini igual, sense que el termini màxim del seu càrrec pugui superar el de dos mandats.

Els 4 consellers nomenats lliurement, en qualitat de vocals, es nomenaran pels següents períodes:

- En quant al primer mandat, des de la data d’acceptació del càrrec en l’acte de constitució de la societat fins al Ple ordinari que celebri l’Ajuntament immediatament anterior als 12 (dotze) mesos següents a la celebració de les properes eleccions municipals.

- En quant als mandats consecutius, des de la data de celebració del Ple ordinari on van ésser nomenats fins al Ple ordinari que celebri l’Ajuntament immediatament anterior als 12 (dotze) mesos següents a la celebració de les corresponents eleccions municipals.

Una vegada transcorregut aquest termini, cessaran automàticament, si bé seguiran en funcions fins a la celebració del següent Ple de la corporació, en el qual es nomenin els nous consellers, sense perjudici de que puguin resultar reelegits els que finalitzen el seu mandat per períodes d’igual duració.

Les vacants que es produeixin en el Consell d’Administració es cobriran per nomenament de la Junta General. En cas de que la vacant sigui un membre designat per la seva condició de regidor, es nomenarà un nou membre entre els regidors de l’Ajuntament de Seva. En qualsevol cas, en tot moment s’haurà de mantenir la composició del Consell d’Administració prevista en l’article anterior. El nomenament de membres per a cobrir vacants s’entendrà efectuat pel període pendent de complir per aquell la vacant del qual es cobreixi.

La pèrdua de la condició de conseller es produirà per mort o incapacitació per a l’exercici de les funcions, dimissió, pèrdua de la condició de regidor o de funcionari municipal si era condició pel seu nomenament, greu incompliment objectivament demostrable de les seves funcions de conseller, extinció del mandat o per cessament de la Junta General, sense perjudici d’aquelles altres que vinguin determinades normativament.

A més, els quatre consellers no regidors podran ésser separats del seu càrrec per acord del Ple de l’Ajuntament en qualsevol moment, acord que haurà d’ésser adoptat per majoria simple.

Article 15

Queda prohibit ocupar càrrecs en el Consell d’Administració a les persones que estiguin incloses en les incompatibilitats legalment establertes, així com aquelles a les que es refereix l’article 58.3 de la Llei 2/1995, de 23 de març.

Article 16

El Consell d’Administració nomenarà d’entre els seus membres un president, càrrec que exercirà l’Alcalde, d’acord amb l’article 13 d’aquests estatuts, i un vice-president.

Així mateix, el Consell d’Administració nomenarà un Secretari, càrrec que no necessàriament haurà de recaure en un dels consellers, sinó que podrà ser ostentat per una persona que no pertanyi al Consell d’Administració. El Secretari serà el fedatari i assessorarà en matèria de funcionament intern del Consell. En el cas de que no tingui la condició de conseller, tindrà veu sense vot.

Article 17

El president és l’òrgan executiu del Consell d’Administració i, amb aquest caràcter, representarà la societat en judici i fora d’ell; podrà comparèixer sense necessitat de poder previ i especial davant tota classe de jutjats i tribunals, i en general davant qualsevol organisme, entitat o oficina de qualsevol administració de l’Estat, comunitats autònomes, corporacions locals i altres ens públics, i davant tota classe de persones privades, físiques o jurídiques, fins i tot el Banc d’Espanya i les seves sucursals. També podrà atorgar les substitucions necessàries per al compliment d’aquests fins.

El vice-president substituirà el president en totes les seves atribucions en casos d’absència, malaltia, vacant o qualsevol altra impossibilitat.

Article 18

El Consell d’Administració es reunirà periòdicament, mitjançant convocatòria del president o de qui el substitueixi.

Les sessions del Consell d’Administració tindran una periodicitat mínima trimestral.

El President convocarà les sessions i els consellers en tindran notícia amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores a la seva celebració, mitjançant citació personal en la seu de l’Ajuntament o per burofax en el domicili designat a l’efecte, deixant constància en ambdós casos de la seva recepció.

La convocatòria podrà ser obviada si concorren simultàniament tots els consellers a la seu social i es constitueixen en Consell d’Administració de forma normativament correcte.

També convocarà el president el Consell d’Administració quan hi hagi la sol·licitud escrita de, com a mínim, un terç del nombre de membres del Consell, indicant els punts a tractar en l’ordre del dia. En aquest darrer cas, el president convocarà el Consell en el termini de set dies des de la recepció de la sol·licitud, i hauran de constar a l’ordre del dia els punts que hi estiguin inclosos, a més d’aquells altres que el president estimi pertinents.

En tot allò no previst en els presents estatuts pel que fa a la convocatòria del Consell, s’aplicarà la legislació administrativa per la qual es regula la Corporació, prevista en el Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, o aquella normativa vigent en aquesta matèria.

Article 19

El Consell s’entendrà vàlidament constituït quan hi concorrin la meitat més un dels membres que el componguin. En cas de no complir-se aquest quòrum d’assistència, el Consell quedarà vàlidament constituït en segona convocatòria, que serà trenta minuts més tard que la primera, si concorren un mínim de tres membres del Consell d’Administració.

Tots els acords s’adoptaran per majoria absoluta dels membres concurrents a la sessió, llevat que una disposició legal estableixi un quòrum diferent.

El President tindrà vot de qualitat en cas d’empat.

Article 20

El president podrà sol·licitar la presència de funcionaris municipals, treballadors de la societat o qualsevol altra persona que no formi part del Consell d’Administració, a fi que assisteixin a la deliberació dels punts en l’ordre del dia, amb veu però sense vot.

Article 21

Els acords del Consell d’Administració es reflectiran en actes, les quals es transcriuran en el llibre corresponent amb la signatura del president i del secretari.

L’acta del Consell serà aprovada pel propi Consell d’Administració en la sessió següent.

En cas d’absència o impossibilitat del secretari, assistirà a la reunió i aixecarà acta la persona que determini el propi Consell.

Article 22

El Consell d’Administració tindrà les més àmplies facultats per a la gestió de la societat i la seva representació en tots els assumptes propis del seu tràfic, tant en judici com fora d’ell. Li corresponen totes les facultats no expressament reservades per la llei o per aquests Estatuts al Ple de l’Ajuntament, a la Junta General o al soci únic.

Amb aquesta finalitat, i amb caràcter merament enunciatiu, li corresponen les facultats d’execució dels acords socials, d’alienar, gravar, hipotecar o executar actes de rigorós domini sobre tota classe de béns patrimonials, mobles i immobles, transigir qüestions i sotmetre-les a arbitratge, comparèixer davant tota classe d’Autoritats i Tribunals, dur a terme tot tipus d’actes, contractes i negocis jurídics de qualsevol tipus, amb els pactes i condicions que estimi pertinents, exercitar tot tipus d’accions, excepcions, recursos i reclamacions, realitzar tota classe d’actes d’administració, concertar préstecs, girar, acceptar, endossar, intervenir, cobrar i protestar lletres de canvi i altres documents de gir, obrir, disposar i cancel·lar comptes corrents i qualsevol dipòsits en Bancs i entitats de crèdit, concertar préstecs i prescriure’n l’import, ja sigui amb garantia personal, hipotecària o pignoratícia, donar i acceptar avals o fiances, sotmetre qüestions a tot tipus d’assessors, sol·licitant-ne dictàmens, sotmetre tot tipus de qüestions a judici d’àrbitres, atorgant transaccions, compromís, renúncies i acataments, contractar i acomiadar personal, conferir poders de totes classes, modificar-los i revocar-los.

Sense que això suposi cap limitació dels paràgrafs anteriors, li corresponen també les següents facultats:

1) Elaborar el pressupost de l’empresa per a l’exercici o exercicis successius, elevant-ho al Ple de l’Ajuntament per a la seva aprovació;

2) Formular els comptes anuals i l’informe de gestió de l’exercici precedent dintre del primer trimestre de cada any, i elevar-lo al Ple de l’Ajuntament, en funcions de Junta General, per a la seva aprovació;

3) Formular al Ple de l’Ajuntament propostes en relació amb aspectes de competència municipal que puguin tenir incidència en l’activitat de la societat.

Article 23

El Consell d’Administració podrà nomenar un o més consellers delegats, amb les facultats de delegació que l’acord de nomenament estableixi.

Article 24

El càrrec de conseller serà gratuït, si bé el Consell podrà establir indemnitzacions per assistència a les sessions, per dietes i despeses assumides en relació al seu càrrec, o per l’assignació de tasques concretes en funció del seu càrrec.

Secció 3. La Gerència

Article 25

El Ple de l’Ajuntament nomenarà un gerent o director general, el qual tindrà els poders que el Consell d’Administració li confereixi.

El gerent podrà assistir a les reunions del Consell d’Administració per informar i ésser informat, amb veu però sense vot.

Són competències del gerent, entre d’altres, les següents: dirigir la societat en el seu funcionament corrent i el personal al seu servei, sota el comandament del Consell d’Administració; informar el Consell d’Administració, en cada sessió d’aquest, sobre la gestió que s’està realitzant, i als membres de la Junta General quan així ho sol·licitin; portar la comptabilitat de la societat i facilitar al Consell d’Administració els antecedents necessaris per a la rendició de comptes d’aquest organisme davant del Ple; les que l’ordenament jurídic atribueixi a la figura del gerent.

Capítol IV

Exercici social i comptes anuals

Article 26

L’exercici social coincidirà amb l’any natural, llevat del primer exercici social, que s’iniciarà el dia d’atorgament de l’escriptura fundacional i finalitzarà el dia 31 de desembre del mateix any.

Article 27

La societat, que quedarà sotmesa al règim de comptabilitat pública, haurà de dur una comptabilitat ordenada, d’acord amb les disposicions del Codi de Comerç i complint tots els requisits legals. Els llibres seran legalitzats pel Registre mercantil corresponent al domicili social.

Article 28

Dins dels tres mesos següents al tancament de cada exercici social, el Consell d’Administració formularà els comptes anuals, l’informe de gestió i, en el seu cas, la proposta d’aplicació de resultats. Els esmentats documents seran tramesos a l’Ajuntament, el qual haurà d’adoptar els acords pertinents dintre del primer semestre de cada any.

Article 29

En cas d’existir beneficis, el resultat es distribuirà tal com acordi el Ple de l’Ajuntament, en funcions de Junta General, d’acord amb les determinacions imperatives de la Llei de societats de responsabilitat limitada.

Article 30

Dintre del mes següent a l’aprovació dels comptes anuals, aquests seran dipositats, juntament amb la certificació acreditativa de l’aprovació dels comptes i de l’aplicació del resultat, al Registre mercantil, en la forma establerta per la llei.

Article 31

En cap cas els òrgans de la societat podran atorgar subvencions o fer donacions que responguin a criteris de mera liberalitat.

Article 32

Els membres dels òrgans de govern de la societat respondran civilment davant de l’Ajuntament dels seus actes i omissions que per dol, culpa o negligència greu, haguessin causat danys greus a l’Ajuntament, a la societat o a tercers, si aquests últims haguessin estat indemnitzats per la Corporació local. L’exigència d’aquesta responsabilitat es farà efectiva per la via civil.

Capítol V

Dissolució i liquidació

Article 33

La societat es dissoldrà per les causes previstes a la Llei de societats de responsabilitat limitada i per la supressió del servei per l’acord del Ple de l’Ajuntament.

Article 34

En cas de dissolució, cessarà la representació dels Consellers per concloure nous contractes i contreure noves obligacions, i en la mateixa Sessió del Ple de l’Ajuntament en què s’acordi la dissolució es nomenarà un nombre senar de liquidadors que tindran les funcions i realitzaran les operacions de liquidació establertes en la Llei de societats de responsabilitat limitada.

Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació.

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els Jutjats Contenciosos Administratius corresponents, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu, silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució, el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.

No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.

Seva, 11 d’octubre de 2007.

L’Alcalde, Josep Palmarola i Nogué.

022007028561

Document extret de:

http://www.diba.cat/cido/NCIDO_3_1_1b.asp