diumenge, 15 de maig de 2011

Insult a la democràcia

Tu que em pots guanyar no, jo Palmarola que puc perdre, sí.
per l'Eric Vila de Mas el diumenge, 15 / maig / 2011 a les 13:42

Palmarola prohibeix propaganda electoral als altres candidats per Seva.
Tots sabem que estem en un país lliure i democràtic, on l’elecció dels nostres governants es realitza de forma lliure tal com indiquen la nostra Constitució, Estatut d’Autonomia i la Llei Electoral.
Al municipi de Seva, sota el govern d’un alcalde que ha estat al poder durant més de 32 anys aquesta llibertat i igualtat en el procediment de l’elecció del governant ha estat coartada segons els fets ocorreguts següents:
L’Ajuntament ha resolt una setmana després de l’inici de la Campanya Electoral, el dia 13 de maig, “ Requerir a l’agrupació Unió Municipal que procedeixi d’immediat a la retirada de la propaganda electoral col·locada en mobiliari urbà i faroles, evitant el conseqüent impacte visual i estètic que això origina” Aquesta resolució ha estat lliurada en el domicili familiar del senyor Èric Vila de Mas, representant de l’agrupació d’electors anomenada “Unió Municipal”, en data 13 de maig del 2011, i signada pel candidat de la llista de CIU a Seva i actual alcalde en funcions, senyor Josep Palmarola.
En la mateixa data, i com es pot veure en la fotografia, el grup que encapçala el senyor Palmarola col·loquen en el mateix lloc on ell prohibeix a les altres candidatures la propaganda electoral del seu grup (mobiliari urbà i faroles)
Unió Municipal té constància que les altres candidatures que es presenten en el mateix municipi han estat igualment instades a retirar la seva propaganda electoral i notificada la possibilitat d’imposició d’una multa de fins 1000 euros.
D’altra banda, l’ajuntament no ha informat adequadament els emplaçaments disponibles per a la col·locació gratuïta de propaganda electoral , com diu l’art. 56.1 de la LOREG : (l’ajuntament comunicarà els emplaçaments disponibles per a la col·locació gratuïta de cartells, pancartes i banderoles) A part de no informar, l’Ajuntament de Seva tampoc ha adequat alguns dels espais i en canvi a dia 13 de maig diu que posa a disposició altres espais – espais que no han passat per la reunió que tindrà la Junta Electoral de Zona no abans del dia 15 de maig. Recordem a tots els veïns i ciutadans que la campanya electoral es va iniciar el passat dia 6 de maig.
Es vol informar als vilatans, que la candidatura ha seguit el que va acordar la Junta Electoral de Zona de Vic, en sessió del dia 27 d’abril de 2011, en quant a la col·locació de banderoles i pancartes, tot i així, davant el requeriment i la possibilitat de la multa indicada, Unió Municipal s’ha vist coaccionada - tot i la injustícia i favoritisme al grup governant- a retirar la propaganda electoral del mobiliari urbà i de les faroles.
Unió Municipal és una agrupació d’electors no recolzat pel pressupost de cap grup polític, per la qual cosa sabent que tot el material retirat ha quedat inutilitzat, no es podrà reposar ni per qüestions tècniques i de temps, ni pel sobrecost que pugui ocasionar al grup d’electors sense recolçaments partidistes.