diumenge, 11 de novembre de 2007

Ple extraordinari del dia 2 d'agost

El dia 2 d’agost es celebrar un ple extraordinari.

En el primer punt del dia l’alcalde proposà al ple CONSTITUIR LA SOCIETAT MERCANTILSEVA SOCIETAT MUNICIPAL DE SERVEIS SLU

L’alcalde, proposà al ple l’adopció amb el vot favorable del la majoria absoluta del ple, la constitució de la societat mercantil abans esmentada, amb un capital social de 6 000 € integrament subscrit i alliberat per l’ajuntament, per desenvolupar els serveis municipals de tipus lúdic, esportiu i recreatiu, així com d’explotació d’equipaments municipal que actualment es presten a la població de Seva, ja establerts per l’ajuntament , i aprovar així mateix els seus estatuts i la relació de béns a adscriure-li.

Per part del grup de l’oposició, prengué la paraula el sr. Queralt, per manifestar que el deu vot seria contrari a la constitució d’aquesta societat i que entenien que l’hi és d’aplicació els articles 243 i 244 del Text refós de la Llei Municipal de Catalunya (TRLMC), que reprodueixo a continuació:

Art. 243
Activitats econòmiques.
243.1 L’exercici pels ens locals d’activitats econòmiques requereix un expedient previ, en el que s’ha d’acreditar la conveniència i l’oportunitat de la iniciativa pública.
243.2 Per adoptar la iniciativa fa falta:
a) L’acord inicial del ple, en el qual s’ha de designar també una comissió d’estudi integrada per membres de l'ens local i personal tècnic.
b) Una memòria redactada per la comissió, que ha de servir de base per a la resolució de l’expedient i que ha de tenir en compte els aspectes socials, financers, tècnics i jurídics de l’activitat, la forma d’exercici, els beneficis potencials i els supòsits de cessació de l’activitat.
c) La presa en consideració de la memòria pel ple i l’exposició al públic per un període de trenta dies com a mínim, durant el qual poden presentar-se reclamacions i al·legacions.
d) L’aprovació final pel ple de l'ens local.
243.3 L’exercici de l’activitat ha de realitzar-se en règim de lliure concurrència. Es pot adaptar la forma d’organisme autònom de caràcter industrial, comercial o financer, o la de societat mercantil de capital públic o mixt, o la de societat cooperativa.
243.4 No és aplicable el procediment establert en aquest article si es tracta de la simple administració o explotació per l'ens local del seu patrimoni.

Art. 244
Activitat econòmica i servei essencial.
Quan l’activitat econòmica té per objecte deixar un servei públic essencial reservat per llei als ens locals, l’adopció de la iniciativa es regeix pel procediment establert per l’article 243.2, amb les particularitats següents:
a) Han de formar part de la comissió d’estudi representants dels usuaris.
b) Ha de determinar-se la forma de gestió del servei, dins de les establertes per la llei.
c) La memòria ha d’incloure un projecte de tarifes del servei.

El segón punt l’alcalde proposà al ple CONSTITUIR LA SOCIETAT MERCANTILSEVA SOCIETAT MUNICIPAL DE GESTIÓ PATRIMONIAL SLU”

Per desenvolupar els serveis de municipals de gestió del patrimoni municipal del sòl i de l’habitatge públic.

El grup al govern hi va votar a favor i l’oposició en contra.

El tercer punt fou el de nomena la comissió representativa de l’ajuntament de Seva en l’operació de delimitació del terme municipal de Malla.

La comissió quedà formada per tres membres del govern municipal, un de l’oposició, un tècnic municipal i el secretari de l’ajuntament.

El quart punt es creà el servei públic municipal de Llar d’Infants, que s’aprovà per unanimitat.

El cinquè punt fou la modificació de la plantilla de personal laboral temporal.

La sra. Pujols del grup de l’oposició, preguntà si els llocs de treball que es creen a la proposta d’acord, es trobaven ja proveïdes, responent-li l’alcalde que quasi bé, aq causa del poc temps que restava fins l’obertura de la llar d’infants, essent la forma de provisió l’adjudicació directa.

La sra. Pujols manifestà, que l’ajuntament és una administració publica i caldria que proveís els llocs de treball de referència mitjançant el procediment de concurs o concurs-oposició.

Els acords foren adoptats amb l’abstenció de l’oposició.

Al sisè i darrer punt, s’aprovà l’ordenança fiscal nº32, TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS DE LA LLAR D’INFANTS, que fou aprovada per unanimitat.

Aquest resum l’he fet de manera voluntària i sense cap altre interés que el d’informar de les coses que passen al municipi, si algú considera que alguna de les informacions publicades no s’sjusten a la realitat, prego que ho faci public al bloc o m’ho comuniqui a comunicacio.noudiariestaci@gmail.com i publicaré la rectificació.