diumenge, 4 de novembre de 2007

Resum del ple extraordinari del dia 12 de juliol de 2007

Per tal de complir amb el motiu d’aquest bloc, que és el d’informar de tantes coses com sigui possible que tinguin relació amb el nostre poble, passo a informar del ple, extraordinari que es celebrar el dia 12 de Juliol del 2007 a l’ajuntament de Seva.

Al primer punt de la sessió, es fixà la periodicitat del plens en tres mesos, el penúltim dijous, a les 21:30 hores. Si el dijous que toca ple és festiu, el ple es celebrarà el dia hàbil anterior, durant el mes d’agost de cada any no es celebraran plens ordinaris.

El grup de l’oposició, manifestà que considera millor de celebrar els plens cada dos mesos, però que aquest tema caldrà tractar-lo a la modificació del ROM, l’alcalde respongué que s’estudiarà el tema però que això significarà canviar el ROM.

Seguidament s’informà de la composició dels grups municipals i es prengué raó dels portaveus de cada un dels grups, per part de CIU, el sr Josep Palmarola (Titular) i els sr. Francesc Xavier Rierola (Suplent). Per part dels Independents de Seva, el sr. Eduard Botey (Titular) i Joan Queralt (Suplent).

Al tercer punt es constituí la comissió especial de comptes i es nomenà els seus representants. S’aprovà per unanimitat que la comissió fos formada per cinc membres i foren nomenats, sr. Josep Palmarola de CIU (president de la comissió, sr. Josep Orra de CIU, sra. Meritxell Tió de CIU, sr. Joan Queralt de Independents de Seva i el sr. Antoni Serra d’Independents de Seva.

El quart punt fou el nomenament de representats als òrgans col·legiats en que l’ajuntament hi te representació que son:

  1. MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL VOLUNTÀRIA DE SERVEIS LA PLANA
  2. CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE DOCENT PÚBLIC ESCOLA LES BASSEROLES
  3. CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE DOCENT PÚBLIC ESCOLA LA FARIGOLA
  4. AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL MONTSENY-PONENT
  5. CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA PORTES DEL MONTSENY L’ALT CONGOST LA PLANA DE VIC
  6. PACTE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ OSONA SUD – ALT CONGOST
  7. XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT

L’alcaldia oferí el nomenament de representats del grup de l’oposició per els òrgans del 4, 5,6 i 7, que el sr. Eduard Botey acceptar, manifestant el seu interès en participar també dels òrgans 2 i 3, que son els consells escolars de les escoles del municipi, responent l’alcalde que l’oferta era per els punts abans esmentats.

Al cinquè punt s’establí que les juntes de govern local es faran els dijous de cada dues setmanes a les 21:30, exceptuant els dijous que hi hagi ple.

El sisè punt del ple fou el de DELEGAR LES FUNCIONS DEL PLE EN LA JUTA DE GOVERN LOCAL

L’alcalde proposà a la corporació la delegació a la Junta de Govern Local de totes les concertacions de crèdits, contractacions i concessions de tota classe, aprovació de projectes d’obres i serveis i l’adquisició de bens i drets i , en tot cas les permutes de bens immobles.

El portaveu de l’oposició assenyalar que atorgant les delegacions proposades, el ple municipal deixa de tenir informació sobre tots aquets temes.

L’alcalde respongué que aquest és un tema de d’agilitat, i que així ho preveu la llei, essent pràctica habitual del Consell Comarcal i molts ajuntaments.

La proposta s’aprova amb els vots favorables de CIU i l’abstenció dels Independents de Seva.

El setè punt del ple va ser la DETERMINACIÓ DE LES RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS DEL MEMBRES DE LA CORPORACIÓ, on es determinà que a l’ajuntament de Seva només l’alcalde tindrà càrrec amb dedicació exclusiva, que la tinent d’alcalde sra. Merixell Tió tindrà càrrec en dedicació parcial de 20 hores setmanals i el tinent d’alcalde sr. Francesc Rierola tindrà càrrec en dedicació prcial de 12 hores setmanals.

Els sous es van fixar de la següent manera:

- Alcalde-President, sr. Josep Palmarola, 2.220 € mensuals íntegres per catorze mensualitas.

- La Tinent d’Alcalde, sra. Meritxell Tió, 1000 € mensuals íntegres per catorze mensualitats.

- El Tinent d’alcalde, sr. Francesc Rierola, 600 € mensuals íntegres per catorze mensualitats.

El règim d’indemnitzacions i assistències s’establí de la següent manera:

- Per assistir a la junta de govern, 60€ per sessió

- Per assistència al ple, 60€ per sessió.

- Per el membre de la corporació que ostenti la responsabilitat de gestió de l’àrea de Governació, Economia i Treball, 600€ mensuals integres, exceptuant que tingui càrrec amb dedicació exclusiva o parcial.

- La sra. Rosana Franquesa i el sr. Joan Pol, en qualitat de membres de les àrees amb responsabilitat determinada i atenció directa als veïns, 250 € mensuals integres.

La proposta fou aprovada amb els vots a favor del grup de CIU i l’abstenció del grup Independents de Seva.

Seguidament l’alcalde, comunicà els decrets d’alcaldia del dia 9 e Juliol de 2007, nomenant membres de la Junta de Govern Local els regidors següents:

- Josep Orra Castany

- Francesc Xavier Rierola Rovira

- Meritxell Tió Serra

Els quals va ser nomenats també tinents d’alcalde.

També va comunicar la decisió de gestionar l’ajuntament en tres grans àrees:

1. Governació, economia i treball, responsable sr. Josep Orra Castany:

- Gestionar la secretaria del ajuntament, així com tots aquells organismes, entitats i empreses que siguin creades per l’ajuntament.

- Gestió econòmica: comptabilitat, configuració pressupost anual, hisenda.

- Planificació estratègica.

- Intervenció general municipal.

- Contractació

- Recursos humans.

- Seguretat.

- Comunicació.

2. Urbanisme, Obres, Noves Tecnologies i Agricultura, responsable sr. Francesc Xavier Rierola Rovira:

- Urbanisme, territori i medi ambient.

- Obres, habitatge i serveis tècnics.

- Circulació i transports.

- Noves tecnologies.

- Agricultura.

3. Cultura, Ensenyament, Sanitat, Benestar Social i esports, responsable

sra. Meritxell Tió Serra:

- Cultura i educació.

- Turisme i festes.

- Relacions ciutadanes.

- Acció social.

- Benestar i família.

- Salut i consum.

- Sanitat pública.

- Esports.

- Joventut.

- Participació ciutadana.

Es creen comissions permanents d’estudi, vinculades a les respectives àrees, el responsable de les comissions serà el tinent d’alcalde responsable de l’àrea en qüestió , que serà qui designarà els vocals. “Els representants de les entitats ciutadanes, seran admesos pel responsable de cada àrea i participaran en la comissió si la matèria a debatre l’han proposada ells mateixos, els afecta directament, o els pot ser d’interès en el marc de les seves activitats, podent en qualsevol cas el responsable de cada àrea estimar la necessitat de la seva convocatòria.”

Amb aquest apartat finalitzà el ple.

El resum del ple l’he fet de forma voluntària i sense cap altre interès que el que crec més democràtic, que és el d’informar perquè tothom pugui pensar per ell mateix, sobre els temes que li afecten.

Si algú dels que va ser al ple veu algun error de interpretació, prego que ho comuniqui com un comentari al bloc o al correu:

comunicacio.noudiariestacio@gmail.com

I publicaré la correcció.

Jaume.