diumenge, 6 d’abril de 2008

INFORMACIÓ DE L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE BALENYÀ

Acta provisional de l'assemblea de general celebrada el dia 28 de Març de 2008 pendent d'aprovació a la propera assemblea

Divendres 28 de març de 2008

A les 21.45h. del divendres 28 de març de 2008, s'obre l'assemblea al Casal de Sant Miquel de Balenyà en 2ª convocatòria. La junta rectora de l'AAVV està representada pel president Sr. Xavier Vila Izquierdo i el Vocal 4rt. Sr. Josep Pujols Puigdesens. A la convocatòria hi assisteixen 54 veïns.

Ordre del dia:

1-Aprovació si s'escau de l'acta de l'ultima reunió de l'AAVV (06-08-2003).

2-Renovació de junta.

3-Precs i preguntes.

Es decideix per unanimitat:

1-Aprovar l'acta de l'ultima reunió.

2-El president (Sr.Xavier Vila Izquierdo) pren la paraula i comunica als assistents la voluntat de tots els membres de l'antiga junta de deixar els seus càrrecs. Proposa, per tant, la renovació total de la junta de l'AAVV. Es revisen també les tasques realitzades per aquesta junta.

3-Es demana si entre els assistents hi ha alguna candidatura o persona interessada a formar part de la nova junta.

4- Es presenta una única candidatura, integrada per:

Jaume Mauri Sellés.

Jordi Sufuentes Perez

David Vilella Albó

Dolors Puignerò Puigneró

Eduard Sallent Vilanova

Salvador Pujolar

Josep Mª Mas Llibre

Begoña Luengo Rodriguez

Lurdes Casas Aumatell

5-Els membres de la candidatura plantegen als assistents els seus objectius:

-Revisió i modificació dels antics estatuts.

-Creació de 4 grups de treball per gestionar les diferents necessitats del poble:

-Cultura.

-Relacions institucionals.

-Règim intern.

-Assumptes socials.

-Es demana la col·laboració de tots els assistents per tal de poder fer funcionar aquests grups de

treball.

-La nova junta proposa uns impresos per tal de poder associar-se, i també informa que està

disposada a cobrar una quota de 20'00 €/any per unitat familiar.

6- Un cop presentades les persones i els objectius de la candidatura es procedeix a les votacions a ma alçada amb un resultat de 54 vots a favor (unanimitat).

7- La nova junta, per tant, queda constituïda i es compromet a mantenir als socis informats de totes les tasques i projectes que es proposi, i a convocar breument una nova assemblea per poder canviar impressions amb els socis de les necessitats i prioritats que afecten a Sant Miquel de Balenyà.

Sense res més a esmentar, s'aixeca la sessió a les 23.45 h.

El president El secretari
____________________________________

El dia 4 d'Abril es va reunir la nova junta de l'associació per tal de repartir els carrecs i els responsables de cada un dels grups de treball.

Els càrrecs triats van ser:

President: Jaume Mauri

Vicepreident: Jordi Sufuentes

Secretària: Lurdes Casas

Tresorera: Dolors Puignerò.

Els responsables dels grups de treball son

Règim Intern: Lurdes Casas i Jaume Mauri.

Cultura: Dolors Puigneró, Eduard Sallent i Lurdes Casas.

Social: Begoña Luengo, Josep Mª Mas i Salvador Pujolar.

Relacions Institucionals: Jordi Sufuentes i David Vilella.

La junta es tornarà a reunir dintre de dues setmanes.

Seguirem informant.

Aneu preparant el vostre llistat de necessitats per el nostre poble, aviat hi haurà la reunió per exposar-les.

Quin poble volem?

AAVV de Balenyà