dimarts, 3 de juny de 2008

L'ajuntament de Seva publica l'aprovació inicial dels pressupostos per l'any 2008

Seva

Edicte

En Josep Palmarola i Nogué, Alcalde-President de l'Ajuntament de Seva, fa públic que, contra l'acord adoptat el 10 d'abril de 2008, pel qual s'efectuà l'aprovació inicial del Pressupost General per a l'exercici 2008 integrat pel Pressupost de la pròpia Entitat i de la societat mercantil "Seva Societat Municipal de Gestió Patrimonial, SLU", així com per la Plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, no s'ha presentat cap reclamació, raó per la qual s'entén definitivament aprovat. Es transcriu a continuació de conformitat amb el que disposa l'article 169-3 del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la LRHL, el resum per capítols de cada pressupost que l'integra:

CapítolsDenominacióEUR
1. Pressupost de l'entitat
1.1 Ingressos
1Impostos directes1.656.660,00
2Impostos indirectes220.000,00
3Taxes i altres ingressos3.047.989,00
4Transferències corrents809.652,00
5Ingressos patrimonials632.271,00
6Alienació d'inversions reals1.270.673,00
7Transferències de capital5.599.126,00
8Actius financers0,00
9Passius financers1.188.692,00
Total ingressos14.425.063,00
1.2 Despeses
1Despeses de personal1.175.136,00
2Desp. en béns corrents i serveis2.662.450,00
3Despeses financeres42.749,00
4Transferències corrents298.344,00
6Inversions reals9.719.660,00
7Transferències de capital382.500,00
8Actius financers0,00
9Passius financers144.224,00
Total despeses14.425.063,00
2. Pressupost de "seva societat municipal de gestió patrimonial, slu"
2.1 Ingressos
1Impostos directes0,00
2Impostos indirectes0,00
3Taxes i altres ingressos0,00
4Transferències corrents60.000,00
5Ingressos patrimonials0,00
6Alienació d'inversions reals10,00
7Transferències de capital380.000,00
8Actius financers0,00
9Passius financers0,00
Total ingressos440.000,00
2.2 Despeses
1Despeses de personal0,00
2Desp. en béns corrents i serveis60.000,00
3Despeses financeres0,00
4Transferències corrents0,00
6Inversions reals380.000,00
7Transferències de capital0,00
8Actius financers0,00
9Passius financers0,00
Total despeses440.000,00

ESTAT DE CONSOLIDACIÓ

CapítolPressupost de l'entitat EURPressupost EUREstat de consolidació EUR
Societat
Ingressos
11.656.660,00-1.656.660,00
2220.000,00-220.000,00
33.047.989,00-3.047.989,00
4809.652,00-809.652,00
5632.271,00-632.271,00
61.270.673,00-1.270.673,00
75.599.126,00-5.599.126,00
8---
91.188.692,00-1.188.692,00
Total14.425.063,00-14.425.063,00
Museu - Arxiu
Despeses
11.175.136,00-1.175.136,00
22.662.450,0060.000,002.722.450,00
342.749,00-42.749,00
4238.344,00-238.344,00
69.719.660,00380.000,0010.099.660,00
72.500,00-2.500,00
8---
9144.224,00-144.224,00
Total13.985.063,00440.000,0014.425.063,00


PLANTILLA
Número de places 2008GrupVacants
A) Personal funcionari
I.- Amb habilitació de caràcter nacional1A1
1.1.- Secretari - Interventor
II.- Escala d'Administració General
2.1.- Subescala Tècnica
2.2.- Subescala Administrativa1C11
2.3.- Subescala Auxiliar1C21
2.4.- Subescala Subalterna1AP
III.- Escala d'Administració Especial
3.1.- Subescala Tècnica
3.2.- Subescala de Serveis Especials1AP1
B) Personal laboral fix
- Administratius oficines2
- Auxiliars administratius oficines2
- Oficial de 2ª (paleta)1
- Oficial de 1ª3 1
- Xofers3
- Peó3
- Vigilant nocturn (un amb jornada parcial) (un a extingir)2
- Neteja3
- Auxiliar de clínica Residència6
- Terapeuta ocupacional Centre de Dia1
- Auxiliar Centre de Dia2
- Depenent benzinera1 1
C) Personal laboral temporal
- Piscines i Parc - Coordinador1 1
- Piscines i Parc - Monitors5 5
- Vigilants forestals3
- Neteja1 1
- Director/a escoles bressol2
- Tècnics educació infantil8

Contra l'aprovació definitiva del Pressupost podrà interposar-se directament recurs contenciós - administratiu, en la forma i terminis que estableixen les normes de l'esmentada jurisdicció, de conformitat amb el que es disposa al número 1, de l'article 171 del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la LRHL.

Seva, 22 de maig de 2008.

L'Alcalde-President, Josep Palmarola i Nogué.

022008014735